ระบบสมัครสอบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

--สำหรับผู้เข้าสอบ--
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน->เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก